Στην ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε. συνδέουμε στενά το επιχειρείν με την εταιρική υπευθυνότητα. Αρχές όπως το ήθος, η αξιοπιστία και η κοινωνική ευαισθησία είναι ουσιαστικές παράμετροι στην λήψη των επιχειρηματικών μας αποφάσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο, αναπτύξαμε ένα φάσμα κοινωνικών δράσεων με κύριους πυλώνες:
• Την προσφορά καταναλωτικών αγαθών σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
• Την προσφορά προϊόντων σε ιδρύματα για την ενίσχυση των κοινωφελών τους σκοπών
• Τη μέριμνα για το περιβάλλον, λειτουργώντας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.
• Τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.